Research Article: Correction: Metabolic syndrome in Xinjiang Kazakhs and construction of a risk prediction model for cardiovascular disease risk

Date Published: January 10, 2019

Publisher: Public Library of Science

Author(s): Lei Mao, Jia He, Xiang Gao, Heng Guo, Kui Wang, Xianghui Zhang, Wenwen Yang, Jingyu Zhang, Shugang Li, Yunhua Hu, Lati Mu, Yizhong Yan, Jiaolong Ma, Yusong Ding, Mei Zhang, Jiaming Liu, Rulin Ma, Shuxia Guo.

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0210907

Abstract

Partial Text

 

Source:

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0210907

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.