Research Highlights: Cutting the Energy Source of the Malaria Parasite Plasmodium

Malaria parasites (purple) infect hosts’ red blood cells (pink, with mouse cells shown). JOSEPH TAKAHASHI LAB/UT SOUTHWESTERN MEDICAL CENTER/HHMI Original Authors: Xin Jiang, Yafei Yuan, Jian Huang, Shuo Zhang, Shuchen Luo, Nan Wang, Debing Pu, Na Zhao, Qingxuan Tang, Kunio Hirata, Xikang Yang, Yaqing Jiao, Tomoyo Sakata-Kato, Jia-Wei Wu, Chuangye Yan, Nobutaka Kato, Hang Yin, Nieng … Continue reading Research Highlights: Cutting the Energy Source of the Malaria Parasite Plasmodium